Aparaattisaari.fi – pelillinen ja tarinallinen oppimisympäristö esiopetuksen käyttöön

Hanke on toteutettu Helsingin varhaiskasvatusviraston, Helsingin kaupunginkirjaston ja Aniway Oy:n kanssa yhteistyössä siten, että hanketta on koordinoinut Helsingin kaupunginkirjasto, yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Hankkeessa ovat olleet mukana myös Tampereen kaupunginkirjasto ja Kirjastot.fi.

Aparaattisaari-pelin käsikirjoituksesta on vastannut tiiviisti kokoontunut esikouluopettajista ja lastenkirjastolaisista muodostettu työryhmä. Hankkeella on ollut ohjausryhmä, jossa on ollut jäseniä Helsingin kaupunginkirjastosta, Helsingin varhaiskasvatusvirastosta, Tampereen kaupunginkirjastosta ja Kirjastot.fi:stä. Hanke on saanut asiantuntijaneuvoja myös työ- ja ohjausryhmien ulkopuolelta. Ohjausryhmä on seurannut ja arvioinut hankkeen etenemistä.

Hankkeessa luotu Aparaattisaari.fi on pelillinen ja tarinallinen oppimisympäristö, joka muodostuu oppimispelistä, tarinoista ja tuokioista. Sivuston sisältö tukee uuden Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuja medialukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian osaamisen tavoitteita, joten peli ja sitä tukeva sisältö ovat sellaisenaan soveltuvia uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Sivusto muodostaa kokonaisuuden, jonka osiot tukevat toisiaan, mutta ovat käytettävissä yksittäinkin. Sisällössä on kiinnitetty erityistä huomiota kielitietoisuuteen – hyvän ja rikkaan suomen kielen kehittymistä vahvistetaan esimerkiksi tarjoamalla vinkkejä sanojen merkityksen pohtimiseen. Aparaattisaari-oppimisympäristö on helposti otettavissa käyttöön pienten lasten kanssa varhaiskasvatusympäristössä, kirjastossa tai vaikka kotona. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet erityisesti esiopetuksessa olevat lapset, mutta sisältöjä voi käyttää luontevasti myös pienempien lasten kanssa tai alkuopetuksessa koulussa.

Aparaattisaari-pelin, tarinoiden ja tuokioiden mediataitoihin liittyvät opetukselliset tavoitteet ovat tiivistetysti:

  • Tiedonhaku ja tiedon kriittinen arviointi
  • Turvalliset käyttötaidot ja avun kysyminen
  • Leikillisyys ja pelillisyys
  • Laitteiden tunnistaminen, nimeäminen ja käyttötarkoituksen ymmärtäminen
  • Loogisen päättelyn kehittyminen
  • Hienomotoristen taitojen kehittyminen
  • Mainonnan ymmärtäminen

Peli, tarinat ja tuokiot on suunniteltu koettavaksi ryhmässä, jolloin tuokioiden aikana lasten kanssa käyty keskustelu on merkittävä osa oppimista. Oppimisympäristö rohkaisee lasta kertomaan kokemuksistaan ja jättää tilaa lapsen omalle ihmettelylle. Ryhmäpelitilanne tukee tiedon rakentumista yhteisöllisesti. Pelissä lapsi kohtaa erilaisia mediamaailman haasteita ja ratkoo ongelmia selvittääkseen Aparaattisaarelle lentäneen myllyn arvoituksen.  Tarinat kertovat siitä, kuinka saarella asuvat eläimet ovat löytäneet tiensä juuri Aparaattisaarelle. Tarinoissa ja tuokioissa on nostettu esiin ajankohtaisia, lasten kokemusmaailmaa koskettavia teemoja. Tuokiovinkit ovat esimerkkejä teemojen käsittelytavoiksi esiopetuksessa. Ideoiden taustalla on ajatus lapsen kokeman osallisuuden ja toimijuuden lisääntymisestä. Tuokioita voi muokata lasten ikä- ja kehitystasolle sopivaksi. Sisältöjen suunnittelussa on huomioitu eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset. Peli, tarinat ja tuokiot muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa pidemmänkin, esimerkiksi projektiluontoisen seikkailun mediamaailmaan.

Aparaattisaari on netissä vapaasti käytettävissä osoitteessa www.aparaattisaari.fi. Tietoa sivuston julkaisusta on jaettu asiantuntijaorganisaatioihin marraskuussa 2015. Peli on lisensoitu siten, että pelin jatkokehittely on mahdollista, CC BY-NC-SA. Aparaattisaari-peliä voi pelata PC- ja MAC-tietokoneilla sekä tablettien ajan tasalla olevilla verkkoselaimilla, jotka tukevat HTML5-tekniikkaa, kuten Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera ja Internet Explorer 10 (tai uudemmat). Peli, tarinat ja tuokiot on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Peli on kokonaan puhuttu, joten pelaaminen ei edellytä lukutaitoa. Pelistä on tehty kaksi versiota: koko peli ja pelin typistetty versio ”ohjattu ryhmäpeli”. Ohjattua ryhmäpeliä käytetään lasten laitteissa, kun tuokion vetäjä avaa laitteeltaan pelin koko version. Sivustolta löytyy tarkemmat ohjeet ryhmäpelin käytölle.

Oppimistuokioita voi toteuttaa esimerkiksi siten, että peliä käydään pelaamassa lähikirjastossa ja pelissä esiin nousevien teemojen käsittelyä jatketaan päiväkodissa tarinoiden ja tuokiovinkkien avulla. Jos lapsia puhuttaa pelissä erityisesti jokin tietty teema, on luontevaa jatkaa tämän teeman käsittelyä esiopetusympäristössä. Tarinoihin ja tuokioihin voidaan tutustua kirjastossa, jos peliä on jo pelattu esiopetuksessa tai jos pelaamisen mahdollistavia laitteita ei ole saatavilla. Aparaattisaari-vierailun jälkeen lapset saavat kirjastosta, koulusta tai päiväkodista kotiin vietävän esitteen, jossa on vanhemmille tietoa sivustosta. Muokattava, vanhemmille jaettava esite on sivustolla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, somaliksi, arabiaksi, kurdiksi (sorani) ja venäjäksi.

Aparaattisaari-peli julkaistiin 13.11.2015. Sivusto tarinoineen ja tuokioineen on valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Hanketta ja kehitteillä ollutta oppimisympäristöä on esitelty vuoden 2015 aikana lukuisissa kirjastoalan ja kasvatusalan tapahtumissa ja koulutuksissa. Oppimisympäristö on otettu hyvin vastaan sekä lasten että ammattilaisten keskuudessa. Peliä on jo pelattu kirjastoissa ja esiopetuksessa. Hankkeen päättyessä Aparaattisaari on Kirjastot.fi:n hallinnoima. Sivustoa markkinoidaan edelleen ja sen käyttöä seurataan jatkossa olemassa olevien resurssien puitteissa. Sivuston jatkokehittely on mahdollista.

Päivi Leppänen
Projektikoordinaattori