Kohti parempaa medialukutaitoa: Selvitys kulttuuripoliittisten Hyvä medialukutaito 2013–2016 -suuntaviivojen mukaisesta mediakasvatustyöstä

Suomi esitetään kansainvälisessä vertailuissa usein mallimaaksi sen suhteen, kuinka kattavasti mediakasvatus ja medialukutaito on huomioitu kansallisissa linjauksissa. Opetussuunnitelmissa medialukutaidon vahvistaminen on vankasti läsnä aina alle kouluikäisistä korkea-asteelle, ja kansalaisten mediataitoja pidetään tärkeänä niin kirjasto-, nuoriso-, kuin kulttuuripolitiikassakin. Useimmista muista maailman maista poiketen Suomessa on laadittu myös nimenomaisesti medialukutaidon edistämiseen keskittyvät kansalliset linjaukset: Syksyllä 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi yhteistyössä mediakasvatuksen toimialan kanssa laaditut kulttuuripoliittiset suuntaviivat hyvän medialukutaidon edistämiseksi vuosille 2013–2016 (HMS-asiakirja).

Tässä selvityksessä tarkastellaan millaista HMS-asiakirjan nimeämien toimenpiteiden mukaista mediakasvatustoimintaa Suomessa on tehty vuosina 2013–2015. Selvitys pyrkii havainnollistamaan, miten yhteistyössä määritellyt suuntaviivat ovat viime vuosina toteutuneet suomalaisessa mediakasvatustyössä. Toisena tavoitteena oli tehdä näkyväksi selvitykseen vastanneiden organisaatioiden toimintaa ja näin helpottaa edelleen yhteistyötä, verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa mediakasvatusalan toimijoiden kesken.

Lataa selvitys pdf-tiedostona