Valitusosoitus / Besvärsanvisning

Luokittelupäätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kuvaohjelmalautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa kuvaohjelmalautakunnalle.

Lataa valitusosoitus pdf-tiedostona.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiamiehen valtakirja
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Kuvaohjelmalautakunnan aukioloaika on kello 9.00–16.15.

Kuvaohjelmalautakunnan
postiosoite: PL 16, 00501 Helsinki
käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki
Puhelin:  0295 338 000

Besvärsanvisning

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det hos bildprogramsnämnden genom skriftliga besvär. Besvärsskriften skall riktas till bildprogramsnämnden och den skall lämnas till bildprogramsnämnden byrå inom besvärstiden.

Besvärstid

Besvär skall anföras inom 14 dagar från att beslutet har delgivits. Själva delvisningsdagen räknas inte in i dessa 14 dagar. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden ännu följande vardag.

Delgivningsdagen framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset. När det är fråga om mellanhandsdelgivning anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset, om inte annat visas. Tjänstebrev anses ha kommit till myndighetens kännedom på ankomstdagen.

Besvärets innehåll

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn och hemkommun,

- det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas samt

- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besväret skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften skall fogas
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat,
- ombudets fullmakt och de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats myndigheten.
 

Hur besvärsskriften skall lämnas in

Besvärsskriften kan lämnas in personligen eller av ett befullmäktigat ombud. På avsändarens eget ansvar kan besvärsskriften sändas med post eller genom bud. Om den sänds med post skall den lämnas till posten i så god tid att den kommer fram senast den sista dagen av besvärstiden före tjänstetidens slut. Bildprogramsnämnden är öppet kl. 9.00-16.15.

Bildprogramsnämnden
Sörnäs strandväg 25 A  
00500 Helsingfors
Telefonväxel  +358 (0)295 338 000

Övriga uppgifter: Bildprogramsnämndens sekreterare Tuula Roos (tuula.roos@meku.fi) +358 (0)295 338 007